الفبای نوای دل گام اول دشتی

قیمت : 65,000 ریال
توضیحات : آموزش حرفه ای مداحی در قالب دستگاه های موسیقی اصیل ایرانی

کتاب الفبای نوای دل (به همراه سی دی آموزشی)

آموزش مداحی حرفه ای

در قالب دستگاه های موسیقی اصیل

گام اول :ردیف های دشتی

در این کتاب می توانید به  پاسخ خیلی از سئوالات موجود در مورد صدا سازی نظیر  آماده سازی حنجره ، باز شدن صدا ، باز شدن ریه ها ، ساختن حنجره ، چگونگی زیاد شدن نفس در زمان خواندن  دست یابید.

اول نگاهی گذرا به موضوعات فصول مختلف کتاب می اندازیم.

فصل اول:

1- آشنایی با نام دستگاه ها و آواز ها

2- دستگاه و آواز چیست؟

3- گوشه یعنی چه؟

4- ردیف یعنی چه ؟

5- نت های موسیقی و شناخت گام و درجه های صدا و حنجره

6 - تمرین و ساختن حنجره و صدا سازی در دشتی همراه با راهنمای تغذیه صحیح

7- خوراکیها ، غذاها، مایعات و مواردی که بر صدا تاثیر منفی دارد

8- خوراکیها ، غذاها، مایعات و مواردی که بر صدا تاثیر مثبت دارد

9- چگونگی یاد گیری گوشه های دشتی و زمان اجرای آن

10-دشتی چه آوازی است و نام گوشه های آن چیست؟

11- تنه درخت دشتی چیست ؟ و میوه های آن کدامند؟

12- چگونه شروع کردن مجلس دشتی و اوج و فرود در دشتی

13- در مجلس عزاداری از کدام گوشه های دشتی استفاده کنیم.

14- زمینه های ساخته شده در دشتی چیست و استفاده آن کجاست؟

15- تفاوت های بین مداح و خواننده آواز خوان در دشتی از نظر اجرا چیست؟

فصل دوم :

درآمد دشتی

1- گوشه در درآمد دشتی در شعر

2- دعا در درآمد دشتی

3- مناجات فارسی در درآمد دشتی

4- مناجات عربی در درآمد دشتی

فصل سوم:

گوشه بیات راجع

1- گوشه دربیات راجع در شعر

2- دعا در بیات راجع

3- مناجات فارسی در بیات راجع

4- مناجات عربی در بیات راجع

فصل چهارم

گوشه عشاق (اوج) همراه با فرود

1- گوشه عشاق در شعر

2- دعا در گوشه عشاق همراه با فرود

3- مناجات فارسی درعشاق همراه با فرود

4- مناجات عربی در عشاق همراه با فرود

فصل پنجم

گوشه عزال

1- اشعار در عزال

2- دعا در گوشه عزال

3- مناجات فارسی در گوشه عزال

4- مناجات عربی در گوشه عزال

فصل ششم

فرود

1- فرود  در شعر

2- فرود در دعا

3- فرود در مناجات فارسی

4- فرود در مناجات عربی

 

 

فصل هفتم "سارنج"

1-      شعر در گوشه سارنج

2-      دعا در گوشه سارنج

3-      مناجات فارسی در سارنج

4-      مناجات عربی در سارنج

 

 

فصل هشتم "دیلمان"

1-      شعر در گوشه دیلمان

2-      دعا در گوشه دیلمان

3-      مناجات در دیلمان

فصل نهم "دشتستانی و حاجیانی"

1- شعر در دشتستانی و حاجیانی

2- دعا در گوشه دشتستانی و حاجیانی

فصل دهم "چوپانی"

 

 

1-      شعر در گوشه چوپانی

2-      دعا در گوشه چوپانی

3-      زیارت عاشورا در گوشه چوپانی

4-      دو بیتی در گوشه چوپانی

فصل یازدهم "بیدکانی"

1- شعر در گوشه بیدکانی

2- دعا در گوشه بیدکانی

3- دوبیتی در گوشه بیدکانی

فصل دوازدهم "غم انگیز"

1- شعر در گوشه غم انگیز

2- دعا در گوشه غم انگیز

3- دو بیتی در گوشه غم انگیز

فصل سیزدهم "گیلکی"

1- اشعار در گوشه گیلکی

2- دعا در گوشه گیلکی

فصل چهاردهم "لری"

1- شعر در گوشه لری

2- دعا در گوشه لری

3- دو بیتی در گوشه لری

فصل پانزدهم ""مثنوی

فصل شانزدهم شیرازی دشت نوا

فصل هفدهم چند نمونه زمینه - روضه - نوحه در دشتی